erb
Koně - hřebci, testace, prodej
Drobečková navigace

Úvod > Testace koní

Testace koní

Teplokrevní hřebci

Ranná testace hřebečků - Testační odchovna Nový Dvůr u Písku

Historie

Státní hříbárna Nový Dvůr byla za účelem odchovu hřebečků ze zemského chovu zřízena rakousko-uherskou monarchií jako jedna z prvních již v roce 1878. Důvodem bylo rozdělení rakouské říše v roce 1867 na víceméně autonomní část rakouskou (předlitavskou) a uherskou (zalitavskou), takže hřebčince korunní země české již měly téměř zcela omezenou možnost získávání plemenných hřebců z maďarských státních hřebčínů a hřebčíny Radovec a Piber nebyly schopny zajistit potřebný počet vhodných plemeníků pro zemský chov a nákup hřebců v cizině byl velmi nákladný. Hřebčinecká zpráva zde zahájila provoz 1.10.1878 a prvý ročník hřebečků byl zahájen v roce 1879. Odchovné podmínky v zemském chovu totiž doposud nebyly utěšené a proto racionální stádový, pastevní odchov se jevil naprosto nutným. Rytmistr Gassebner ve své zprávě z roku 1892 hodnotí hříbárnu Nový Dvůr jako zdařilý objekt působící velmi dobrým dojmem. Již v roce 1882 se zúčastnila tato nedávno založená státní hříbárna velké výstavy ve Vídni, kde získala první ocenění. Hřebečkové zde byli označováni výžehem N P (Neuhof Písek) a bylo jim přezdíváno „novodvoráci“. Hřebečky nakupoval osobně již zmiňovaný plk. Schwarzl, který kladl důraz na mohutnost jejich matek, aby kalibr těchto budoucích teplokrevných plemeníků čelil vymáhanému silnému nástupu koní chladnokrevných. Celkové podmínky se ukázaly být pro zdárný odchov hřebečků velmi příhodné. Svědčí to tak mimochodem o vysoké fundovanosti tehdejších odborných úředníků, kteří neomylně vybrali tuto lokalitu údajně po zhlédnutí a přezkoumání asi stovky různých potenciálních umístění. V letech 1903 - 1907 byli na novodvorských pastvinách odchovávány skupiny hřebečků ze státních hřebčínů Rakouska – Uherska a bylo jednoznačně prokázáno, že jsou především v kostře mnohem lépe vyvinuti než jejich vrstevníci odchováváni v domovských hřebčínech. Činnost této hříbárny měla zdárné účinky pro zvelebovací proces chovu koní a má jej dodnes. Provoz hříbárny Nový Dvůr byl do roku 1918 spravován velitelstvím hřebčince Písku (rovněž personál hříbárny byl tehdy vojenský), poté byla od roku pravděpodobně 1925 pod vlastním vedením osamostatněna, aby následně po druhé světové válce byla roku 1948 zařazena pod správu píseckého hřebčince. Půdní, klimatické a další přírodní podmínky jsou zde velmi vhodné pro zdárný odchov hřebečků, jejich růst, vývin a sílu kostry. Za více než 130 – letou historii bylo ze zdejších odchovanců přes 2.750 zařazeno za zemské plemeníky. Historickou odbočkou může být zajímavost, že hříbárna Nový Dvůr zažila svůj velký den v úterý 3. září 1888. Tehdy poctil svojí osobní návštěvou (či snad inspekcí) zdejší zařízení osobně císař a král František Josef I. Hřebčinec ve Švantlově Dvoře nebyl zrovna v nejlepším stavu a tak objekt v Novém Dvoře byl jistě mnohem vzhlednější. Císař, který by nejen dobrým jezdcem, ale i znalcem chovu koní si přes nepřízeň počasí nechal předvést všech 150 hřebečků a vyjádřil veliteli hřebčince rytmistru Ignatzi Kumpfovi nejvyšší spokojenost nad úrovní a stavem odchovávaných hřebečků (Nejvyšší spokojenost z úst panovníka znamenala zároveň udělení vysokého důstojnického vyznamenání Signum Laudis).

Současnost - TO Nový Dvůr u Písku

Testační odchovna v Zemském hřebčinci Písek je organizací oprávněnou k testování a posuzování hřebečků plemene český teplokrevník. V případě zájmu a dostatečného počtu hřebečků je možná testace i hřebečků slovenského teplokrevníka chovaného na území ČR a příslušníků plemenné knihy kůň Kinský.  Dále slouží při volné kapacitě k odchovu hřebečků soukromých chovatelů (v testaci i mimo ni).

Testační ochovny jsou zřizovány pro kvalitní chov hřebečků a zajištění možnosti časného získávání informace o kvalitě původu rodičů využívaných v chovu, zvláště pak využívaných v cílené plemenitbě a akceleračním programu. Účelem testace je vyhodnocování kontroly dědičnosti plemenných hřebců a matek s vlastní užitkovostí testovaných hřebečků ve srovnatelných podmínkách. Test je ukončen základní zkouškou výkonnosti dle, kterou provádí tříletý ročník. 

Hodnocení hřebečků provádí tříčlenná komise uznaného chovatelského sdružení. Hřebečci jsou kontrolováni a měřeni každoročně na jarním a podzimním třídění po dobu 3 let od naskladnění po odstavu do ukončení testu výkonnostní zkouškou hřebce v testační odchovně. 

Hodnocení 3letého hřebce při posledním třídění před ZZV

Hamlet TO jaro.jpg

Hodnocení 3letého hřebce při ZZV

Hamlet TO ZZV.jpg

Skok ve volnosti

2S2A9024.JPG

Zkouška jezditelnosti

Hamlet.jpg

Skoková řada

191184043_1940329579476422_8427486128911928690_n.jpg

Protokol

191433745_1940338262808887_1013345336420771571_n.jpg

 

Výsledky ze všech třídění a ZZV naleznete zde: https://www.zemskyhrebcinecpisek.cz/testace-teplokrevni-hrebci

 

 

Ranná testace hřebečků – tato testace vychází ze schváleného „Šlechtitelského programu“ a Zkušebního řádu Zkušební-řád-ČT-2019-1.pdf pro plemeno český teplokrevník. Všechny příloha naleznete zde: http://www.aschk.cz/svazy/cesky-teplokrevnik/

 

70 denní test hřebců

Zemský hřebčinec Písek zajišťuje staniční 70denní test pro hřebce plemene ČT. V roce 2019, 2020 a 2021 se v ZH Písek konaly i oba předvýběry. 

Předvýběry hřebců do chovu
Hřebce ke každému předvýběru přihlásí jeho majitel do termínu vyhlášeného RPK ČT.
První předvýběr
První předvýběr je určen pro 2, nebo 3leté hřebce a zpravidla probíhá v úvodních měsících roku, v němž hřebci dosáhnou věku 3 let, na dvou různých místech – v Čechách a na Moravě.
Místa konání navrhuje RPK a schvaluje ASCHK. První předvýběr se provádí podle podmínek uvedených ve Zkušebním řádu.
Podmínky pro účast na prvním předvýběru:
Otec hřebce, otec jeho matky, báby a prabáby na mateřské straně rodokmenu musí být zapsaní v PKH I nebo v odpovídající třídě PKH jiného plemene ze skupiny I nebo II, v případě plemene ze skupiny III musí přihlášku doporučit RPK.
Matka a bába hřebce na mateřské straně rodokmenu musí být zapsané v PK I nebo v odpovídající třídě PK jiného plemene ze skupiny I nebo II. Prabába na mateřské straně musí být zapsána minimálně v PK II nebo odpovídající třídě PK jiného plemene ze skupiny I, nebo II. V případě příslušnosti k plemeni ze skupiny III musí přihlášku doporučit RPK.
Předložení doporučení hodnotitele k účasti hřebce na předvýběru na předepsaném formuláři.
Osoba přihlašující hřebce k prvnímu předvýběru předloží zdravotní protokol (RTG)

Metodika provádění prvního předvýběru
První předvýběr je jednodenní, hřebci se nejprve předvádějí a hodnotí na ruce, následně pak v pohybu a při skoku ve volnosti.
Při předvýběru se hodnotí plemenný typ a pohlavní výraz, stavba těla a mechanika pohybu (ŠP odstavec 6.2 a-d) se hodnotí během předvedení na ruce na vhodném podkladu.
Cval (6.2.e) se hodnotí při volném pohybu řízeném předvaděči na osmičce při uvolňování před skokem ve volnosti.
Skok ve volnosti se předvádí na dráze podle přílohy V.2 ZŘ na překážkách základní výšky 100 cm postupně zvyšovaných dvakrát o 10 cm. Po dohodě s majitelem hřebce je možné přizpůsobit vzdálenost v řadě podle potřeb hřebce a je možné vložit pomocnou bariéru mezi první dvě překážky skokové řady ve volnosti. Bariéra na zemi před první překážkou není povinná. U hřebců skokového zaměření se skok ve volnosti hodností rozdělený na dílčí kritéria skoková schopnost, síla odrazu, odvaha a ochota (ŠP odstavec 6.2. g1) a technika a styl skoku a (6.2 g2). Hřebci drezurního směru budou skákat ve volnosti maximálně do výšky 110 cm (zákl. výška 90 cm) a skok ve volnosti se hodnotí jednou známkou za kritérium 6.2 g.
Tito hřebci ještě jednou předvedou mechaniku pohybu v kroku a klusu při lonžování na kruhu o průměru 12m. Kruh bude ohraničen oplůtkem.
Při každém předvádění se zároveň hodnotí vnitřní vlastnosti hřebce (temperament charakter a schopnost podat výkon dle odstavce ŠP 6.2.f).
Výstroj koně: Hřebec se musí předvádět na uzdečce se stihlovým udidlem, povolená ochrana nohou pro skok ve volnosti a lonžování – přední kamaše. Hřebci musí být okovaní na přední končetiny.

Druhý předvýběr
Metodika provádění druhého předvýběru
Druhý předvýběr je dvoudenní. První den probíhá identifikace, měření a veterinární přejímka přihlášených hřebců, následuje povinné seznámení s předváděcím prostorem a překonání základní výšky zkušební řady ve volnosti pod dohledem hodnotící komise.
Druhý den se hřebci nejprve předvádějí a hodnotí na ruce, následně pak v pohybu a při skoku ve volnosti resp. na lonži.
Při předvedení na ruce na vhodném podkladu se hodnotí plemenný typ a pohlavní výraz, stavba těla a mechanika pohybu (ŠP odstavec 6.2 a-d)
Cval (6.2.e) se hodnotí při volném pohybu řízeném předvaděči na osmičce při uvolňování před skokem ve volnosti.
Skok ve volnosti se předvádí na dráze podle přílohy V.2 ZŘ na překážkách základní výšky 110 cm postupně zvyšovaných dvakrát o 10 cm. Po oboustranné dohodě komise a majitele lze absolvovat výšku do 140 cm. Po dohodě s majitelem hřebce je možné přizpůsobit vzdálenost v řadě podle potřeb hřebce a je možné vložit pomocnou bariéru mezi první dvě překážky skokové řady ve volnosti. Bariéra na zemi před první překážkou není povinná. U hřebců skokového zaměření se skok ve volnosti hodností rozdělený na dílčí kritéria skoková schopnost, síla odrazu, odvaha a ochota (ŠP odstavec 6.2. g1) a technika a styl skoku (6.2 g2). Hřebci drezurního směru budou skákat ve volnosti maximálně do výšky 110 cm (zákl. výška 90 cm) a skok ve volnosti se hodnotí jednou známkou za kritérium 6.2 g. Tito hřebci ještě jednou předvedou mechaniku pohybu v kroku a klusu při lonžování na kruhu o průměru 12m. Kruh bude ohraničen oplůtkem.
Výstroj koně: Hřebec se musí předvádět na uzdečce se stihlovým udidlem, povolená ochrananohou pro skok ve volnosti a lonžování – přední kamaše. Hřebci musí být okovaní na přední končetiny. 


Výkonnostní zkouška hřebců 70denním staničním testem 
70denní test a zkouška na jeho závěr se konají ve vybraném testačním zařízení, které navrhuje RPK a schvaluje ASCHK. Před zahájením 70-denního testu v místě jeho konání posoudí hodnotitelská komise přihlášené hřebce při předvádění na ruce na vhodném podkladu a udělí souhlas se zařazením hřebce do testu. Hodnotitelská komise je nejméně tříčlenná, pro celý test zůstává stejná a jmenuje ji RPK.

Metodika provádění a hodnocení 70denního testu
Začátek a průběh 70denního testu
Před nástupem hřebce do 70denního testu je majitel vedoucímu výcviku povinen prokázat ochotu koně nechat se nauzdit a osedlat, zvednout všechny čtyři končetiny a nechat na sebe nasednout, přijmout pobídky a předvést ve všech chodech pohyb na levou a pravou ruku, včetně korektního zastavení pod jezdcem majitele. Sporné případy rozhoduje hodnotitelská komise.
Na začátku testu jsou majitelé hřebců seznámeni s termínem kontrolního dne a závěrečné zkoušky výkonnosti.
Během konání testu jsou hřebci připravováni staničními jezdci na závěrečnou zkoušku a na jejich přípravu dohlíží vedoucí výcviku. Po 30 dnech výcviku je v testačním zařízení kontrolní den. V rámci tohoto dne posuzuje hodnotitelská komise stupeň výcviku u všech zúčastněných hřebců. Majitelé mohou na základě svého rozhodnutí, doporučení vedoucího výcviku, nebo hodnotitelské komise pobyt hřebce v testačním zařízení ukončit.

Chladnokrevní hřebci

Hříbárna Humňany

Zvýšená potřeba zemských plemeníků po zdecimování 1. světovou válkou si vyžadovala zvětšení kapacit, a to i proto, že hříbárna Nový Dvůr (1878) byla nucena odchovávat po první světové válce i hřebečky chladnokrevné.
K trvalému zvětšení kapacit odchovny hřebečků došlo až po skončení 2. světové války, kdy byl v roce 1946 na základě dekretů o zabavení nacistického majetku získán objekt Humňany u Ražic. Zde byla v roce 1947 – 1948 dokončena velmi účelně zbudovaná dvoudílná hříbárna, která slouží svému účelu dodnes.

Kontakt: Ing. Jiří Ptáček, mobil: +420 737 274 803

Testační odchovnu chladnokrevných hřebců zajišťuje ZH Písek pro plemena ČMB, N a SN. Hřebci jsou ZH Písek zařazeni do testace ve stáří šesti měsíců. Testaci ukončují absolvováním ZZV po cca 720dnech

Závěrečná testační zkouška

Testace je ukončena závěrečnou zkouškou, kterou provádí tříletý ročník.

Trvání testu: Začátek a konec testu je limitován termínem do 30. října běžného roku. 

                        Test trvá    690 – 720 dní.

Hodnocení závěrečné testační zkoušky:

  • Exteriér - plemenný typ a pohlavní výraz
    • tělesná stavba 
    • mechanika pohybu
  • Výkonnost

 

Zkouška v zápřeži

Zkouší se ve dvojspřeží, případně i jednospřeží. Jednospřeží mezi 2 oji, lehký vůz se dvěma nápravami. Ve dvojspřeží 3letý hřebec opět jen s 3letetým koněm (bez tzv. učitele)

Jízdárna: 40 x 80 m.

1) Mechanika pohybu a ovladatelnost spřežení – drezurní úloha.

A         - vjezd krokem

X         - obrat na E, stát, pozdrav, krokem vchod

EH      -  krok

H        - klus

A        - velký kruh 1x kolem

KXM - změnit směr – prodloužený klus

M       - klus

C        - velký kruh 1x kolem

HXF  - změnit směr – prodloužený klus

A        - krok

KXM - krok na volné oprati

M      -  krok

HXF  -  krok na volné oprati

F        - krok

A       - obrat na X

X       - obrat na E, stát, pozdrav, odchod krokem z obdélníku

IMG_6590 Sany a Batik.jpg

2) Zkouška ovladatelnosti spřežení na parkuru 

begani.jpg

  • předepsaný chod : klus, zkouška následuje ihned po mechanice pohybu a ovladatelnosti

IMG_6671 Bonet a Batik.jpg

3) Zkouška spolehlivosti v tahu v samotě

3x zastavit a znovu zabrat v těžké zápřeži

IMG_6884 Sany.jpg

4) Těžká zápřež

jednospřeží - saně s hmotností 300 kg

IMG_6918 Agram.jpg

Hodnotí hodnotitel(é) jmenovaný(í) RPK.

Hodnotí se: 1.mechanika pohybu - koeficient průměrného hodnocení je 0,3

                   2.schopnosti, ochota k tahu - koeficient průměrného hodnocení je 0,5

                   3.Připravenost k výkonu (klid, vyrovnanost res. charakter) - koeficient průměrného hodnocení je 0,2

Výsledek zkoušky se vypočte z průměrů bodového hodnocení všech hodnotitelů v jednotlivých částech, vynásobením koeficienty a součtem těchto podílů.