erb
Koně - hřebci, testace, prodej
Drobečková navigace

Úvod > O hřebčinci > Odchov hříbat

Odchov hříbat

Hříbárna Nový Dvůr

Historie

Státní hříbárna Nový Dvůr byla za účelem odchovu hřebečků ze zemského chovu zřízena rakousko-uherskou monarchií jako jedna z prvních již v roce 1878. Důvodem bylo rozdělení rakouské říše v roce 1867 na víceméně autonomní část rakouskou (předlitavskou) a uherskou (zalitavskou), takže hřebčince korunní země české již měly téměř zcela omezenou možnost získávání plemenných hřebců z maďarských státních hřebčínů a hřebčíny Radovec a Piber nebyly schopny zajistit potřebný počet vhodných plemeníků pro zemský chov a nákup hřebců v cizině byl velmi nákladný. Hřebčinecká zpráva zde zahájila provoz 1.10.1878 a prvý ročník hřebečků byl zahájen v roce 1879. Odchovné podmínky v zemském chovu totiž doposud nebyly utěšené a proto racionální stádový, pastevní odchov se jevil naprosto nutným. Rytmistr Gassebner ve své zprávě z roku 1892 hodnotí hříbárnu Nový Dvůr jako zdařilý objekt působící velmi dobrým dojmem. Již v roce 1882 se zúčastnila tato nedávno založená státní hříbárna velké výstavy ve Vídni, kde získala první ocenění. Hřebečkové zde byli označováni výžehem N P (Neuhof Písek) a bylo jim přezdíváno „novodvoráci“. Hřebečky nakupoval osobně již zmiňovaný plk. Schwarzl, který kladl důraz na mohutnost jejich matek, aby kalibr těchto budoucích teplokrevných plemeníků čelil vymáhanému silnému nástupu koní chladnokrevných. Celkové podmínky se ukázaly být pro zdárný odchov hřebečků velmi příhodné. Svědčí to tak mimochodem o vysoké fundovanosti tehdejších odborných úředníků, kteří neomylně vybrali tuto lokalitu údajně po zhlédnutí a přezkoumání asi stovky různých potenciálních umístění. V letech 1903 - 1907 byli na novodvorských pastvinách odchovávány skupiny hřebečků ze státních hřebčínů Rakouska – Uherska a bylo jednoznačně prokázáno, že jsou především v kostře mnohem lépe vyvinuti než jejich vrstevníci odchováváni v domovských hřebčínech. Činnost této hříbárny měla zdárné účinky pro zvelebovací proces chovu koní a má jej dodnes. Provoz hříbárny Nový Dvůr byl do roku 1918 spravován velitelstvím hřebčince Písku (rovněž personál hříbárny byl tehdy vojenský), poté byla od roku pravděpodobně 1925 pod vlastním vedením osamostatněna, aby následně po druhé světové válce byla roku 1948 zařazena pod správu píseckého hřebčince. Půdní, klimatické a další přírodní podmínky jsou zde velmi vhodné pro zdárný odchov hřebečků, jejich růst, vývin a sílu kostry. Za více než 130 – letou historii bylo ze zdejších odchovanců přes 2.750 zařazeno za zemské plemeníky. Historickou odbočkou může být zajímavost, že hříbárna Nový Dvůr zažila svůj velký den v úterý 3. září 1888. Tehdy poctil svojí osobní návštěvou (či snad inspekcí) zdejší zařízení osobně císař a král František Josef I. Hřebčinec ve Švantlově Dvoře nebyl zrovna v nejlepším stavu a tak objekt v Novém Dvoře byl jistě mnohem vzhlednější. Císař, který by nejen dobrým jezdcem, ale i znalcem chovu koní si přes nepřízeň počasí nechal předvést všech 150 hřebečků a vyjádřil veliteli hřebčince rytmistru Ignatzi Kumpfovi nejvyšší spokojenost nad úrovní a stavem odchovávaných hřebečků (Nejvyšší spokojenost z úst panovníka znamenala zároveň udělení vysokého důstojnického vyznamenání Signum Laudis).

Současnost - TO Nový Dvůr u Písku

Testační odchovna v Zemském hřebčinci Písek je organizací oprávněnou k testování a posuzování hřebečků plemene český teplokrevník. V případě zájmu a dostatečného počtu hřebečků je možná testace i hřebečků slovenského teplokrevníka chovaného na území ČR a příslušníků plemenné knihy kůň Kinský.  Dále slouží při volné kapacitě k odchovu hřebečků soukromých chovatelů (v testaci i mimo ni).

Testační ochovny jsou zřizovány pro kvalitní chov hřebečků a zajištění možnosti časného získávání informace o kvalitě původu rodičů využívaných v chovu, zvláště pak využívaných v cílené plemenitbě a akceleračním programu. Účelem testace je vyhodnocování kontroly dědičnosti plemenných hřebců a matek s vlastní užitkovostí testovaných hřebečků ve srovnatelných podmínkách. Test je ukončen základní zkouškou výkonnosti dle, kterou provádí tříletý ročník. 

Hodnocení hřebečků provádí tříčlenná komise uznaného chovatelského sdružení. Hřebečci jsou kontrolováni a měřeni každoročně na jarním a podzimním třídění po dobu 3 let od naskladnění po odstavu do ukončení testu výkonnostní zkouškou hřebce v testační odchovně. 

Hodnocení 3letého hřebce při posledním třídění před ZZV

Hamlet TO jaro.jpg

Hodnocení 3letého hřebce při ZZV

Hamlet TO ZZV.jpg

Skok ve volnosti

2S2A9024.JPG

Zkouška jezditelnosti

Hamlet.jpg

Skoková řada

191184043_1940329579476422_8427486128911928690_n.jpg

Protokol

191433745_1940338262808887_1013345336420771571_n.jpg

 

Výsledky ze všech třídění a ZZV naleznete zde: https://www.zemskyhrebcinecpisek.cz/testace-teplokrevni-hrebci

Hříbárna Humňany

Zvýšená potřeba zemských plemeníků po zdecimování 1. světovou válkou si vyžadovala zvětšení kapacit, a to i proto, že hříbárna Nový Dvůr (1878) byla nucena odchovávat po první světové válce i hřebečky chladnokrevné.
K trvalému zvětšení kapacit odchovny hřebečků došlo až po skončení 2. světové války, kdy byl v roce 1946 na základě dekretů o zabavení nacistického majetku získán objekt Humňany u Ražic. Zde byla v roce 1947 – 1948 dokončena velmi účelně zbudovaná dvoudílná hříbárna, která slouží svému účelu dodnes.

Kontakt: Ing. Jiří Ptáček, mobil: +420 737 274 803